Jezik

Sjedište

Adresa:
Gromiljak 42
71250 Kiseljak
BiH

Kontakt:
Tel: 00387(0)30/335-770
Fax:00387(0)30/335-770

E-Mail:
info@tbolift.ba

Na lokaciji za Vas širom BIH

 • Kiseljak
 • Sarajevo
 • Mostar
 • BanjaLuka
 • Tuzla
 • Zenica
 • Travnik
 • Vitez
 • Bihać
 • Jajce
 • Visoko
 • Doboj

 

1. Opseg

Naši uvjetI, kako  prodaje tako  i isporuke (u daljnjem tekstu: OPU) vrijede isključivo. Uvjeti kupca koji odstupaju od naših uvjeta i odredbi neće biti  važeći.

2 Ponude
Naše ponude, koje ne sadrže obvezujuće razdoblje, nisu obvezujuće. Obvezno razdoblje obvezujuće je samo ako su svi tehnički detalji u potpunosti razjašnjeni unutar obvezujućeg razdoblja.

3. Dokumentacija
Slike, crteži, sheme, opisi, dokumentacija  itd; koji pripadaju  našim ponudama samo su informativnog karaktera i namjenjeni našim potencijalnim klijentima, osim ako nisu izričito naznačeni kao obvezujući. Ponude i dodaci namijenjeni su samo osobnoj upotrebi zainteresiranog kupca i ne smiju biti dostupni trećim stranama. TBO LIFT d.o.o  izričito zadržava autorska prava na njega na sve gore navedeno.

4. Opseg isporuke
Zakonski je presudna  samo naša pismena potvrda narudžbe. Usluge koje u potvrdi nisu navedene naplaćuju se zasebno ili nisu dio isporuke. Isporuke dijelova su  takođe dopuštene. Specifikacije težine materijala i / ili pakiranja nisu obvezujuće. Posebno napominjemo da se isporučeni sistemi lifta  s pojedinačnim dijelovima  lifta , poput kabine, vrata i okna, mogu međusobno razlikovati u boji. GSM sistem hitnih poziva  je uključen u opseg naše  isporuke i  dostavlja se besplatno kao posuđeni uređaj naravno uz ugovor o održavanju.

5. Određivanje cijena
Vrsta cijena navedena je u svim našim ponudama. U slučaju  nepoklapanja  u mišljenjima o sadržaju usluge oko  dogovorenog načina otpremanja cijena, vrijedi franko tvornica u skladu s važećim Incotermsom. Zadržavamo pravo prilagodbe ugovora o isporuci u slučaju posebnih uvoznih i izvoznih propisa koji su tek naknadno vidljivi. Općenito, imamo svako  pravo na prilagodbe cijena ako potreba to iziskuje  nakon izdane pisane potvrde narudžbe  u slučaju kada :

a)  Sve naknadne promjene  koje su vezane za  opise usluga (specifikacija) a  koje  zahtijevaju  neke dodatne  radove  u  našim projektnim uredima ili  u samoj proizvodnji
b) dogovoreni datum isporuke odgađa se za više od tri mjeseca iz razloga za koje nismo odgovorni, npr. kao rezultat nedostajanja tehničkih podataka, naknadnih traženih promjena, nepridržavanja dogovorenih uvjeta plaćanja ili više sile
c) Kada naši dobavljači zaustavljaju isporuke ili  kada se eventualno  materijal nije u mogućnosti  isporučiti. U tom smo slučaju  mi, TBO LIFT dužni naručiti dijelove barem iste ili više kvalitete od ugovorenih. Razlika u cijenama se naravno  unaprijed dogovara s kupcem i nadoknađuje  se u odnosu na konačni račun.

6. Uvjeti plaćanja
Ovdje  su  svi navedeni uvjeti plaćanja obvezujući. Obaveza plaćanja smatra se ispunjenom samo  u onom slučaju kada nam je stvarno plaćena cjelokupna cijena isporuke. U slučaju bilo kojeg  kašnjenja isporuke, montaže, puštanja u rad ili prihvaćanja predmeta isporuke zbog okolnosti za koje  mi nismo direktno odgovorni, izvorno dogovoreni datumi plaćanja ostaju na snazi. Nedostatak beznačajnih dijelova koji ne sprečavaju upotrebu našeg lift sistema, kao ni prerada i / ili  eventualno naknadne isporuke pojedinih dijelova lifta a  koji spadaju u našu garancijsku  obvezu prema kupcu, ne daje nikakvo  pravo kupcu da odgodi  dogovorene datume plaćanja ili eventualno  da zadrži plaćanje, osim ako to nije bilo izričito naznačeno. U slučaju zakašnjenja u plaćanju kupca, naplaćujemo zatezne kamate  koje su u  iznosu od 4% iznad odgovarajuće stope zajma banke, bez potrebe da se  obavijesti o nepodmirenju. Ako se kupac ne pridržava  naših dogovorenih uvjeta plaćanja ili ako u nekom slučaju  postane nesposoban za plaćanje, imamo  svako pravo proglasiti sva nepodmirena stanja istečenima, neovisno o datumu dospijeća, i zatražiti ih odmah. U tom slučaju sve troškove naplate snosi kupac.

Ako nije drugačije ugovoreno,  naši sljedeći uvjeti plaćanja su obavezujući  i to na način:
– 60% iznosa  naše narudžbe u roku od 10 dana od  dana primitka potvrde narudžbe
– 30% ukupne narudžbe  i to odmah nakon obavijesti o spremnosti za otpremu lift sistema. Potvrda o uplati  u svakom slučaju se mora primiti prije isporuke.
– 10% od ukupne narudžbe nakon sklapanja i prihvaćanja ZÜS-a bez nedostataka od strane DEKRA, TÜV ili GTÜ.

Ako je potrebno jamstvo za polog, uvjeti su takvi da će se naplatit  2% od iznosa pologa a takoađe će se  jamstvo na polog   fakturirati s prvim pologom.
Na izdatim računima ne odobrava se popust.

Konačna uplata dospijeva odmah nakon uspješnog i s naše strane prihvaćanja TÜV-a bez kvarova, ali najkasnije 14 dana nakon puštanja u rad sustema lifta. Ako kupac ne izvrši plaćanje na ugovorom dogovoreno vrijeme, sustem lifta bit će isključen uz naknadu do konačnog plaćanja. Novi su troškovi zbog ponovnog pokretanja sustema lifta nakon primitka uplate od strane kupca.

Za sve naše   troškove koji su nastali  prilikom  ugrađivanja lift sistema  ili  koji su  nastali zbog  nekih dodatnih potrebnih poslova kao npr; statika, skela, radova i podiznih platformi itd; morat će se  klijentu  posebno izdati  faktura. Fakturiranje se odvija po unaprijed utvrđenom dogovoru u obliku  ili djelomičnih računa i završnih računa ili kao ukupni račun. Poravnanje zbog bilo kakvih protutužbi kupca koje smo mi osporili, osim zakonski utvrđenih i naslovljenih potraživanja, nije dopušteno. Naše se cijene temelje na faktorima troškova koji vrijede u trenutku sklapanja ugovora. Ako se prije isporuke  lift sistema dogodi  neko značajno povećanje sredstava; npr. materijala, plaća ili drugih troškova – ali ne u roku od 4 mjeseca nakon zaključenja ugovora – Mi, kao izvišioci radova  se pridržavamo  prava izvršenja odgovarajuće  prilagodbe cijena.

7. Vrijeme isporuke
Obvezujući su samo  oni datumi isporuke koji su  navedeni u našoj pisanoj potvrdi narudžbe kupca.  Vremensko razdoblje isporuke započinje tek nakon što kupac potpiše potvrdu narudžbe,  i tek nakon što se razjasne svi potrebni tehnički detalji za izvedbu, planovi, dimenzijski crteži i drugi  dogovori u vezi s izvršenjem i tek nakon što  kupac ili njegov ovlašteni zastupnik pismeno odobre i ugovorna plaćanja. Osim ugovornih plaćanja mogu biti  osigurani  i vrijednosni papiri. Dogovoreni rok isporuke se može  prikladno produžiti u onim slučajevima:

a) Nepoštivanja uvjeta plaćanja
b)  nekih naknadnih nastalih  promjena tehničkih podataka ili promjena  tehničkih listova
c) slučajevi više sile.

Ako se izričito ne dogovore iste između nas i kupca, kasne isporuke ne daju kupcu pravo da odustane od ugovora ili da eventualno podnese bilo kakve zahtjeve za naknadu štete.

Ako kupac pretrpi  bilo kakvu štetu  a koja je nastala  zbog  našeg kašnjenja  ili kao posljedica naše vlastite krivnje, zbog neke nepredviđene okolnosti, ima pravo tražiti od nas  naknadu za kašnjenje. Za svaku punu sedmicu  našeg kašnjenja ona  iznosi 1/2 posto,  ali u cjelini maksimalno do  5 posto.  na vrijednost onog dijela ukupne isporuke koji se kao posljedica kašnjenja ne može iskoristiti na vrijeme ili u skladu s ugovorom, osim ako kupac može dokazati veću štetu ili mi možemo dokazati manju štetu koja je uzrokovana odgodom.

8. Prijenos rizika, transport
Ako  našim ugovorom nije drugačije određeno, korist i rizik prenose se na kupca kada roba napusti tvornicu. U slučaju kašnjenja u isporuci iz razloga za koje  mi lično nismo odgovorni, stavku isporuke čuvat ćemo za račun i rizik kupca po  našim uobičajenim naknadama za skladištenje u našoj tvornici ili izvan iste.

9. Garancija / jamstvo
TBO LIFT d.o.o  daje svoju tvornički  garanciju. Tvornička garancia se daje u vremenskom razdoblju  od   24 mjeseca  i to ili prvom kupcu ili njegovim nasljednicima isporuke. Grancijsko  razdoblje započinje danom  onim danom otpremanja  ili danom kada pošiljka prijeđe granicu za sve pošiljke na kontinentu. Ako predmet isporuke sastavimo mi, Grancijski rok započinje danom evidentirane predaje kupcu ili njegovom ovlaštenom predstavniku ili krajnjem kupcu. U ovom trenutku, klijent ili njegov ovlašteni predstavnik ili krajnji kupac započet će s isporukom. Preduvjet naše garancijske obveze tijekom rada je ispunjavanje ugovornih obveza kupca / klijenta, posebno dogovorenih uvjeta plaćanja, kao i dokaz da je održavanje provedeno u skladu s propisima. Garancija  se odnosi ili na popravke u našim radovima, na mjestu rada, pod uvjetom da smo isporučeni predmet instalirali i stavili na tržište, ili na zamjenu dijelova koji su nam poslani besplatno ako postoji proizvodnja ili materijal mana. Garancija se ne odnosi na štetu  koja je nastala prirodnim trošenjem, nepravilnim rukovanjem  bilo kojeg dijela lift sistema  ili lošim održavanjem istog. Također nisu uključeni u  garanciju svi dodatni i naknadni nastali  troškovi, npr. Troškovi putovanja i prijevoza itd. Troškovi održavanja lift sistema  nisu dio naše  garancije. Za sklopove i isporuke koje poduzimamo direktno sa  privatnim krajnjim kupcima u BiH, mjesto izvršenja priznatih garancijskih  zahtjeva je mjesto primopredaje / isporuke predmeta isporuke , tj sistema lifta. Zahtjevi za garancijske  usluge trebaju se poslati u naš pogon na unaprijed dogovoren i ugovorom utvđen način koji je jedini zakonski ispravan. U slučaju drugačijeg rukovođenja našim dijelovima lift sistema, garancija  na dijelove lift sistema neće biti važeća.  Zahtjevi za garancijske usluge se trebaju poslati na ugovorom dogovoreni način, s pričvršćenim,  prikladno zapakovanim / povratom neispravnih dijelova i sljedećim informacijama:

– Vrsta i serijski broj
– Datum kupnje i dostava tvrtke
– Datum i opis zahtjeva

Zamijenjeni predmeti lift sistema  automatski postaju naše vlasništvo. Prerada i naknadne isporuke garancijskih  dijelova ne prekidaju garancijski rok, čak i ako se garancijske  usluge odgađaju na zahtjev kupca. Naša garancijska  obveza istječe u slučaju intervencija, promjena ili popravaka na stavkama isporuke koje mi kao proizvođač  nismo izričito odobrili,   u slučaju da posebno osoblje  nije ovlastilo proizvođača,  ili u u slučaju kršenja dogovorenih obveza plaćanja i u skladu s odredbama ovih OUP-a od strane kupca .

10. Performanse nedostataka
Za  sve nedostatke u isporuci odgovorni smo na sljedeći način: Naša garancija se izričito  odnosi samo na nedostatke  koji su prisutnu u onom  trenutku prijenosa rizika. Ne daje se garancija za štetu uzrokovanu iz sljedećih razloga: neprikladna ili nepravilna upotreba lift sistema, nepravilna montaža liftsistema  ili puštanje u rad  lift sistema od strane kupca ili trećih strana, prirodno trošenje, nepravilan ili nemaran tretman  lift sistema (uključujući promjene i održavanje), neprikladni operativni resursi, zamjenski materijali lift sistema , neadekvatni građevinski radovi na lift sistemu, neprikladni podzemni, kemijski, elektrokemijski ili električni utjecaji, pod uvjetom da nisu nastali  zbog  naše krivnje. Ako se i u onoj mjeri u kojoj se prigovori kupca pokažu neopravdanima, posebno postoji šteta za koju ne odgovaramo mi kao prouzvođač u skladu s prethodnom rečenicom, kupac snosi sve troškove koje smo zbog toga nastali.

Ako je kupac poduzetnik, ima obligaciju prema nama i mora nas pismeno obavijestiti o nedostacima u skladu sa sljedećim odredbama, u protivnom se smatra da je naša izvedba odobrena: Očigledne nedostatke na lift sistemu  treba prijaviti odmah po isporuci ili, ako instalaciju ili montažu povjeri  nama ili je dogovoreno probno pokretanje, po završetku instalacije, montaže ili probnog rada lift sistema, ali najkasnije u roku od 6 mjeseci, neće nam se prijaviti očiti nedostatke odmah nakon otkrivanja bilo kojevrste kvara ili nedostatka.

Ako postoji  bilo kakav nedostatak za koji smo mi kao proizvođač odgovorni, ako se primjenjuju odredbe zakona o ugovorima o djelu i uslugama, prema našem nahođenju, ako se primjenjuju odredbe zakona o kupoprodajnom ugovoru, po izboru  Vas kao našeg kupca, na otkloniti kvar ili isporučiti zamjenu (u daljnjem tekstu: dopunska izvedba) Predani. Imamo pravo odbiti vrstu dopunske izvedbe koju je odabrao kupac ako je to moguće samo uz neproporcionalne troškove. U slučaju da se kvar otkloni, dužni smo snositi sve troškove potrebne za uklanjanje kvara, posebno troškove prijevoza, putovanja, rada i materijala. To se ne odnosi ako se ti troškovi povećavaju jer je predmet isporuke premješten na mjesto koje nije mjesto izvedbe; te snosi kupac. Ovo ograničenje ne vrijedi ako se primjenjuju propisi o prodaji robe široke potrošnje.

Ako uklanjanje nedostatka ne uspije ili ako nismo spremni ili ne možemo otkloniti nedostatak ili zamjensku isporuku ili ako se to odgodi duže od razumnog razdoblja, kupac ima pravo odustati od ugovora ili u skladu s tim smanjiti naknadu . Ako se primjenjuju odredbe zakona o ugovorima o radu i uslugama, kupac također ima pravo u hitnim slučajevima, posebno ako je ugrožena njegova operativna sigurnost ili ako mu iz drugih razloga prijeti nesrazmjerna šteta, ukloniti kvar sam ili od strane treće strane (u daljnjem tekstu: samopoboljšanje) i traženjem naknade njegovih potrebnih troškova. Obveza kupca da nas odmah obavijesti o planiranoj samo-provedbi ostaje nepromijenjena.

Zahtjevi za naknadu štete zbog nedostataka isključeni su ako:
nismo dali jamstvo za kvalitetu predmeta ili je došlo do kršenja bitnih ugovornih obveza, šteta se ne temelji na barem grubo nesavjesnom ponašanju jednog od naših zaposlenika ili zamjenika ili šteta nije posljedica najmanje grubo nepažnjom ozljede života, tijela ili zdravlja. Zastara potraživanja za nedostatke od strane kupca je dvije godine ako se primjenjuju propisi o prodaji robe široke potrošnje, u protivnom jedna godina od početka zakonskog roka zastare.

11. Odgovornost davatelja usluge, odricanje odgovornosti
TBO LIFT d.o.o  ni pod kojim uvjetima nije odgovoran za prekide poslovanja, gubitak dobiti ili druge neizravne gubitke s vaše ili treće strane. Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu na vašem dizalu ili njegovom električnom sustavu tijekom i nakon faze gradnje. Svaku štetu, krađu ili vandalizam mora snositi kupac na mjestu ugradnje. U slučaju gubitka ili oštećenja robe, dužni smo vam pružiti zamjenu što je prije moguće uz naknadu.

Navedena izjava o odricanju odgovornosti ne odnosi se na namjerne ili grubo nemarne povrede dužnosti od strane davatelja usluga ili na ozljede života, udova ili zdravlja. Za ostale krivice za bitne ugovorne obveze (kardinalne obveze), davatelj je odgovoran samo za tipične ugovore, d. H. predvidivu štetu. U suprotnom je isključena odgovornost davatelja usluge. Ovo se također odnosi na odgovornost zakonskih zastupnika i zastupnika TBO LIFT d.o.o.

12. Zadržavanje naslova
Pridržavamo pravo vlasništva na stavci isporuke dok se ne riješe sva naša potraživanja prema kupcu koja proizlaze iz poslovnog odnosa, uključujući buduća potraživanja koja proizlaze iz ugovora sklopljenih u isto vrijeme ili kasnije. To vrijedi i ako su pojedinačne ili sve naše štete uključene u tekuću fakturu i stanje je povučeno i priznato. U slučaju kršenja ugovora od strane kupca, posebno u slučaju neplaćanja, imamo pravo vratiti predmet isporuke. Pri povratku i oduzimanju predmeta, osim ako se ne primjenjuju odredbe o ugovoru o potrošačkom zajmu, možemo odustati od ugovora samo ako to izričito izjavimo u pisanom obliku. U slučaju napada ili drugih intervencija od strane trećih strana, kupac nas mora odmah pismeno obavijestiti. Kupac ima pravo preprodati predmet isporuke u redovnom poslovanju. Međutim, on nam već sada ustupa sva potraživanja koja proizlaze iz preprodaje prema kupcu ili prema trećim stranama, bez obzira na to da li se roba koja je predmet zadržavanja vlasništva preprodaje bez ili nakon obrade. Kupac je ovlašten naplatiti ta potraživanja čak i nakon ustupanja. Naše ovlaštenje za naplatu potraživanja ostaje nepromijenjeno; međutim, obvezujemo se da nećemo naplatiti potraživanja sve dok kupac uredno ispunjava svoje obveze plaćanja. Možemo zahtijevati da nas kupac obavijesti o dodijeljenim tražbinama i njihovim dužnicima, pruži sve podatke potrebne za naplatu, preda pripadajuće dokumente i obavijesti dužnike o ustupanju.

12. Prijevremeni raskid ugovora
U slučaju prijevremenog raskida ugovora iz razloga za koje nismo odgovorni, imamo pravo tražiti 20% bruto iznosa narudžbe kao naknadu bez dokaza, ako ne možemo dokazati veću štetu ili kupac ne može dokazati manju štetu. Ako nakon zaključenja ugovora saznamo da je kupac u lošem financijskom položaju, možemo zahtijevati jamstvo za naknadu ili odustati od ugovora, uzimajući u obzir već nastale troškove.

13. Mjesto nadležnosti
Koliko je zakonski moguće, mjesto izvršenja i mjesto nadležnosti je sjedište naše tvrtke.

14. Završne odredbe
Izmjene, dopune i sporedni sporazumi moraju se izvršiti u pisanom obliku. Ako su odredbe ovih općih uvjeta isporuke ništavne, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Umjesto ništavih odredbi, trebalo bi se primijeniti ono što je najbliže namjeravanoj u zakonski dopuštenom smislu.